Informace k výuce od 25.5.2020

Informace k výuce od 25. května 2020

Dobrý den

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude umožněna od 25. května osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Účast žáků však nebude povinná.

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, ani ranní ŠD, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
  • Je proto nutné, aby každé dítě mělo minimálně dvě roušky na den.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 do 8:00h na předepsaném formuláři Prihlaska-do-skolni-skupiny (formulář je možné vyzvednout v úředních hodnách školy).

Tento zájem, kladný i záporný, vyjádří všichni zákonní zástupci písemně prostřednictvím emailu třídnímu učiteli svého dítěte, nebo předají osobně ve škole v úředních hodinách, nebo vhodí do schránky školy.

 

Nejpozději v den nástupu do školy, tj.  25. 5. musí být do školy doručeno podepsané Cestne-prohlaseni-O-NEEXISTENCI-PRIZNAKU-VIROVEHO-INFEKCNIHO-ONEMOCNENI. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Školní skupiny budou probíhat od 8.00 a je možné dítě nechat v této skupině až do 16h. Skupiny budou po celou dobu neměnné pod stálým pedagogickým dohledem s dodržením všech stanovených hygienických podmínek. Rozdělení do skupin proběhne až po zjištění zájmu o účast.

Je zakázáno, aby si děti do školy nosily hračky a plyšáky. Žáci si přinesou učivo, přezůvky, psací potřeby a dostatečně velkou svačinu a nápoj vzhledem k délce svého pobytu ve škole.

Žáci se budou shromažďovat ráno před školou dle plánu a harmonogramu, který bude po 18.5. upřesněn. Do budovy budou vstupovat jen děti na vyzvání svého pedagogického dohledu. Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán. Děti budou odcházet ze školy samy v čase, který rodiče napíší do přihlášky a je na odpovědnosti rodiče, aby na své dítě před školou čekal, pokud nemůže jít samo domů.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Žákům, kteří se školních skupin účastnit nebudou, pokračuje vzdělávání na dálku a jeho forma bude upřesněna v budoucích dnech po 18. 5. 2020 třídními učiteli.

Další informace ohledně rozvrhu, způsobu a rozdělení skupin budou zveřejněny po 18.5. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost: Po 8:30h - 12h,  St: 13h - 16.00h